Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo - Văn bản mới

Lịch Công tác giáo dục Năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018  

Công văn 4612/BGD-GDTrH-Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT từ năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2017-2018  

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Năm học: 2017 - 2018  

Module THCS 6

Module THCS 17

Module THCS 32

Module THCS 41

Kế hoạch phụ đạo HS yếu - kém năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi năm học 2017 - 2018  

Công tác trọng tâm tháng 9/2017  

Thời khóa biều HK I - Năm học 2017-2018 (Áp dụng ngày 21/8/2017)

Hướng dẫn thi Elearning Năm học 2016 - 2017  

Thời khóa biểu (Áp dụng từ ngày 10-04-2017)   

THÔNG TƯ 21/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành điều lệ Hội thi GV dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên  

THÔNG TƯ 30/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 

 

THÔNG TƯ 28/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông   

Thời khóa biểu Học kỳ II (Áp dụng từ 27/3/2017)    

Thời khóa biều Học kỳ II (Áp dụng từ 05/02/2017)   

Thời khóa biểu học kỳ II (Áp dụng từ 16/1/2017)   

Mẫu danh sách học sinh đề nghị khen thưởng HK I lớp 6,7   

Thời khóa biểu Học kỳ II (Áp dụng từ ngày 02/01/2017)  

Hướng dẫn nhập nhận xét trên PM VNEdu Học kỳ I, NH 16-17  

Các mẫu thống kê báo cáo HK I (16-17)  

Lịch kiểm tra Học kỳ I - năm học 2016-2017   

Hướng dẫn Kiểm tra học kỳ I, II năm học 2016 - 2017  

Định hướng phần thi năng lực GV dạy giỏi cấp huyện NH 2016-2017  

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 21/11/2016   

Hướng dẫn + Phiếu đăng ký dự thi GV dạy giỏi cấp huyện 2016 - 2017  

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng anh   

Thời khóa biểu áp dụng từ 7/11/2016  

Công khai theo Thông tư 09   

Kế hoạch trọng tâm tháng 11 năm 2016  

Hướng dẫn + Mẫu danh sách đăng ký thi Học sinh giỏi cấp huyện Năm học 2016 - 2017  

Hướng dẫn thi Tích hợp liên môn Năm học 2016 - 2017   

Hướng dẫn Viết nhận xét cho HS trên phần mềm VNedu    

Mẫu thống kê thực trạng đào tạo của GV  

Mẫu thống kê giữa kỳ I - Lớp 8,9  

Mẫu thống kê giữa kỳ I - Lớp 6, 7 (VNEN) 

Thời khóa biểu - áp dụng từ 17/10/2016  

Kế hoạch trọng tâm tháng 10 năm học 2016 - 2017     

Kế hoạch thi GVCN giỏi cấp huyện năm học 2016 - 2017 

Kế hoạch thi KHKT cấp huyện năm học 2016 - 2017   

Quy định Hồ sơ sổ sách giáo viên năm học 2016 - 2017   

Quy định thu học phí, BHYT năm học 2016 - 2017  

Kế hoạch phụ đạo Học sinh yếu, kém năm học 2016 - 2017  

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017   

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017  

 Modul THCS 1 (Mật khẩu 123456)                                Module 30

 Modul THCS 14                                                                Module 31

 Module 28                                                                          Module 32

 Module 37                                                                           Module 33

Module 34

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016 2017   

Thời khóa biểu năm học 201 6 -2017 (Áp dụng từ ngày 26/9/2016)

Mẫu DSHS yếu kém Năm học 2016 - 2017

Công văn góp ý đánh giá giờ dạy GV

Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017 (áp dụng từ ngày 22/8/2016)

Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017 (áp dụng từ ngày 22/8/2016)

Phân công chuyên môn năm học 2016 - 2017

DSGV cử đi tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường ngày 16, 17/8/2018

Kế hoạch tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường Năm học 2016-2017

Danh sách học sinh không thi lớp 10 năm học 2015 - 2016 

Các biểu mẫu Báo cáo thành tích các nhân huyện, tinh (Mới)

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân NH 2015 - 2016 (Mới)

Mẫu báo cáo đánh giá Đề KTHK II của SGD

Các biểu mẫu thống kê HK II NH 15-16

Mẫu danh sách HSG lớp 8

Mẫu DSHS không thi tuyển sinh lớp 10 

Mẫu Báo cáo VNEn (Khẩn)

Mẫu thống kê số lượt dạy ứng dụng CNTT và BĐTD

Mẫu thống kê điểm KSCL giữa kỳ II Lớp 6 VNEN NH 2015- 2016

Mẫu thống kê điểm KSCL giữa kỳ II NH 2015- 2016

Mẫu danh sách HS yếu, kém

Thời khóa biểu HK II (Áp dụng từ 22/2/2016)

Công tác trọng tâm tháng 01, 02/2016

Thời khóa biểu HK II - Áp dụng từ 04/01/2016

Mẫu thống kê điểm KT HK I của Sở giáo dục hai môn Toán, Ngữ văn

Mẫu thống kê Kiểm tra HK I 15-16 - Lớp 6 VNEN

Mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2015

Đề cương ôn thi Học kỳ I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu (Áp dụng từ ngày 23 - 11- 2015)

Hướng dẫn thi vận dụng kiến thức liên môn

Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2015

Mẫu kế hoạch Dạy thêm, học thêm

Công văn hướng dẫn Trường học mới VNEN

Biều mẫu đăng ký Dạy thêm, Học thêm theo Qui định 30 của UBND tỉnh

Các mẫu báo cáo trường học mới VNEN

Mẫu thống kê điểm kiểm tra 1 tiết

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015"

Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn

MODUL THCS (Mật khẩu để xem: 123456)

Modul 3: Giáo dục  học sinh THCS cá biệt 

Modul 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS

Modul 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS

Modul 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 - 2016

Công tác trọng tâm tháng 8/ 2015

Quyết định thành lập tổ chuyên môn trong nhà trường

Quy định dạy thêm học thêm trong nhà trường

 

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG

Cập nhật lúc: 08:53:19 - 21/09/2015

hội giảng 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT LONG ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH-THCSNH

Phước Hưng, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015-2016

I.       Muïc ñích yeâu caàu:

Caên cöù thoâng tö  soá 21/2010/TT-BGDÑT veà Ban haønh Ñieàu leä hoäi thi giaùo vieân daïy gioûi caùc caáp hoïc phoå thoâng vaø giaùo duïc thöôøøng xuyeân;

Caên cöù coâng vaên số 1051/SGDĐT-GDTrH ngày 12/08/2013 về hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy bậc trung học;

Caên cöù coâng vaên höôùng daãn thöïc hieän xeùt choïn giaùo vieân daïy gioûi caáp tröôøng cuûa Phoøng Giaùo duïc – Đaøo taïo Long Ñieàn;

Nhaèm taêng cöôøng ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc, phaùt huy tính tích cöïc saùng taïo , chuû ñoäng cuûa hoïc sinh, taêng cöôøng söû duïng thieát bò daïy hoïc, öùng duïng coâng ngheä thoâng tin, ñoåi môùi phöông phaùp, söû duïng caùc phaàn meàm daïy hoïc, ñaûm baûo yeâu caàu thöïc haønh, baùm saùt kieán thöùc vaø phaùt huy naêng löïc  sö phaïm trong giaûng daïy.

Nhaèm ñaùnh giaù vaø naâng cao trình ñoä chuyeân moân cuûa giaùo vieân, Trường THCS Nguyễn Huệtổ chức hội giảng như sau:

II.    Keá hoaïch toå chöùc:

1.            Thôøi gian: Hoäi giaûng baét ñaàu  töø  14/09/2015 ñeán 14/11/2015.

Ø      Ngaøy thi lyù thuyeát: 10h15 ngaøy 30/09/2015

Ø      Thôøi gian daïy thöïc haønh:

o       Voøng 1: töø  14/09/2015 ñeán 16/10/2015 (töï choïn).

o       Voøng 2: töø  19/10/2015 ñeán 14/11/2015

Ø      Thôøi gian daïy thöïc haønh (boác thaêm): töø  12/10/2015 ñeán 17/10/2014.

2.            Ñoái töôïng vaø ñieàu kieän tham döï

Ø      Laø giaùo vieân ñang tröïc tieáp giaûng daïy.

Ø      Ñaït chuaån  trình ñoä ñaøo taïo trôû leân, coù thôøi gian giaûng daïy lieân tuïc töø 3 naêm trôû leân, phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, coù naêng löïc chuyeân moân vaø xeáp loaïi khaù trôû leân theo chuaån ngheà nghieäp giaùo vieân.

3.            Ñaùnh giaù keát quaû cuûa giaùo vieân döï thi

Ø      Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;

Ø      Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên; Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

4.      Taøi lieäu tham khaûo:

v     Tröôøng hoïc thaân thieän - Hoïc sinh tích cöïc.

v     Luật giáo dục.

v     Điều lệ trường phổ thông.

v     Phần 1 – Thiết kế, sử dụng BĐTD trong dạy học trong quyển Dạy tốt - Học tốt các môn học bằng BĐTD của tác giả Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy.

v     Taøi lieäu bồi döôõng CBQL vaø GV THCS  của BGDĐT.

§         Chuyeân ñeà 3 - Baøi 3: Ứng dụng CNTT hỗ trợ ÑMPPDH vaø hoã trôï và quaûn lí nhaø tröôøng.

§         Chuyeân ñeà 5 – Bài 2: Tổ chức các hoạt động ngoại khóa bằng hình thức CLB HS ở trường phổ thông.

5.      Noäi dung

Ø      Moãi giaùo vieân thöïc haønh giaûng daïy 2 tieát:1 tieát töï choïn (Giaùo vieân boä moân ñaêng kyù baøi daïy cho toå tröôûng toång hôïp theo maãu) vaø1 tieát ñöôïc xaùc ñònh baèng hình thöùc boác thaêm.

v     Trong 2 tieát thöïc haønh coù ít nhaát 1 tieát ñaït loaïi gioûi, tieát coøn laïi ñaït loaïi khaù.

v     Khi toå tröôûng cho giaùo vieân ñaêng kyù neân caân ñoái soá tieát hoäi giaûng vaø xeáp lòch döï giôø sao cho caùc thaønh vieân trong toå ñeàu ñöôïc döï.

Ø      Toå tröôûng noäp baûng danh saùch giaùo vieân ñaêng kyù hoäi giaûng caáp tröôøng veà chuyeân moân ngaøy 07/9/2015.

Ø      Caùc tieát daïy hoäi giaûng phaûi ñaûm baûo chuẩn KTKN, theå hieän  ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc, söû duïng phöông phaùp BÑTD vaø öùng duïng CNTT coù hieäu quaû.

III.       Thaønh laäp ban toå chöùc và ban giám khảo:

1. Thaønh laäp ban tổ chức (Danh saùch ñính keøm)

2. Thaønh laäp ban giaùm khaûo (Danh saùch ñính keøm)

                                                                                                     

 

Nơi nhận:                                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG

- PGD (báo cáo);                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ chuyên môn liên quan(t/h)

- Lưu: VT.     

 

                                                                                                       Phan Ngọc Ánh

Có thể bạn quan tâm
Cho trẻ ăn dặm đúng cách

Bé khó ăn, háu ăn hoặc ăn uống không cân bằng (dẫn đến tình trạng thiếu, rối loạn dinh dưỡng hoặc béo phì) phần nào hình thành từ những bữa ăn đầu đời của trẻ.

THCS NGUYỄN HUỆ
Địa chỉ: Ấp Lò Vôi - Xã Phước Trung - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642213379
Email: c2dnguyenhue@gmail.com