Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo - Văn bản mới

Thông tư 31/BGD - Hướng dẫn thực hiện tư vấn tâm lý học sinh   

Công văn 660/BGD- Hướng dẫn minh chứng đánh giá chuẩn GV theo TT 30/BGD  

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Năm học 2017 - 2018   

Ma Trận ôn tập tuyển sinh Lớp 10, 2018-2019 - Môn tiếng Anh   

Công tác trọng tâm tháng 3/2018   

Thời Khóa biểu HK II (Thực hiện từ 26/2/2018)    

Công tác trọng tâm tháng 01,02/2018    

Báo cáo chuyên môn và thống kê kết quả Kiểm tra Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018   

Công khai theo Thông tư 09, năm 2017  

Công tác trọng tâm tháng 11/2017  

Lịch Công tác giáo dục Năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018  

Công văn 4612/BGD-GDTrH-Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT từ năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên Năm học 2017-2018  

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Năm học: 2017 - 2018  

Module THCS 6

Module THCS 17

Module THCS 32

Module THCS 41

Kế hoạch phụ đạo HS yếu - kém năm học 2017 - 2018  

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi năm học 2017 - 2018  

Công tác trọng tâm tháng 9/2017  

Thời khóa biều HK I - Năm học 2017-2018 (Áp dụng ngày 21/8/2017)

Lịch Công tác năm học 2017 - 2018   

THÔNG TƯ 21/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành điều lệ Hội thi GV dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên  

THÔNG TƯ 30/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 

THÔNG TƯ 28/TT-BỘ GD VÀ ĐT - Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông   

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng anh   

Thời khóa biểu áp dụng từ 7/11/2016  

Hướng dẫn Viết nhận xét cho HS trên phần mềm VNedu    

Mẫu kế hoạch Dạy thêm, học thêm

Biều mẫu đăng ký Dạy thêm, Học thêm theo Qui định 30 của UBND tỉnh

Hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn

Quyết định thành lập tổ chuyên môn trong nhà trường

Quy định dạy thêm học thêm trong nhà trường

 

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BTC THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN

Cập nhật lúc: 09:02:37 - 21/09/2015

mô hình trường học mới (vnen)

       PHÒNG GD&ĐT LONG ĐIỀN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số: …/QĐ-CSNH                               Phước Hưng, ngày 01  tháng 9 năm 2015

                                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức thực hiện theo mô hình trường học mới,

năm học 2015-2016

 

 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

 Căn cứ thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ vào Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 29/3/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ công văn số 1065/SGDDT-GDTrH ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp trung học cơ sở;

Căn cứ công văn số 1084/SGDDT-GDTrH ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hướng dẫn chuyên môn cho lớp 6 thực hiện mô hình trường học mới năm học 2015 - 2016;

Căn cứ năng lực công tác và yêu cầu, nhiệm vụ năm học 2015-2016;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn trường THCS Nguyễn Huệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức thực hiện theo chương trình trường học mới của  trường THCS Nguyễn Huệ năm học 2015-2016 (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Các Ông/bà có tên trên căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được quy định theo Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và các văn bản hướng dẫn thực hiện theo chương trình trường học mới đối với lớp 6 cấp trung học cơ sở của Sở Giáo dục Bà Rịa – Vũng Tàu thi hành quyết định này.

Điều 3. Các Ông/bà có tên ở điều 1 và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Hà Bảo Chí

                                                                                   

DANH SÁCH

CÁC THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

THỰC HIỆN THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo quyết định số ..…./QĐ-CSNH ngày 01 tháng 9 năm 2015)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phận công

Ghi chú

1

Ông Phạm Hà Bảo Chí

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Bà Phan Ngọc Ánh

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

 

3

Bà Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên

Thành viên

 

4

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Giáo viên

Thành viên

 

5

Bà Trần Thị Kim Hoàng

Giáo viên

Thành viên

 

6

Bà Tô Thị Oanh Kiều

Giáo viên

Thành viên

 

7

Ông Phan Trọng Thảo

Giáo viên

Thành viên

 

8

Bà Đào Thị Thùy Vân

Giáo viên

Thành viên

 

9

Ông Võ Trần Phước

Giáo viên

Thành viên

 

 

 

 

 

THCS NGUYỄN HUỆ
Địa chỉ: Ấp Lò Vôi - Xã Phước Trung - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642213379
Email: c2dnguyenhue@gmail.com